EP.1 BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืน
EP.2 SMEsกับการเข้าถึงบริการนวัตกรรม
EP.3 สินเชื่อดีนวัตกรรมโดนกับ SME D BANK
พื้นที่ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดธุรกิจจากนวัตกรรมใหม่
ข่าว PSU iNNO BAZAAR

ม.อ.คว้า 10 รางวัล ในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
30/09/63

สกอ.จัดโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"
30/09/63

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. เข้ารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
30/09/63

บริการงานวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีบุคลากรวิจัยทรัพยากรวิจัย และกิจกรรมวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานวิจัยของ ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์
จุดเริ่มต้นสุดยอดนวัตกรรมของ PSU จุดเริ่มต้นสุดยอดนวัตกรรมของ PSU

พื้นที่สำหรับทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่สำหรับทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์