ข่าว
PSU iNNO BAZAAR

ข่าว PSU iNNO BAZAAR

แชร์เรื่องราว
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. เข้ารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ ได้มีพิธีลงนามสัญญา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจสู่การเป็นนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ และในปีนี้ มีโครงการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. รับทุนดังกล่าว ดังนี้

1. นายกฤษดา แก้วยก นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซินไบโอติกต่อการส่งเสริมจุลินทรีย์ในลำไส้และหนูไตเสื่อมเรื้อรังซึ่งมีภาวะคั่งสารไนโตรเจน” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

2. นางสาวนฤมล ขุนวีช่วย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย เรื่อง “บริการจากระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสุขของชาวมานิ บริเวณเทือกเขาบรรทัดในภาคใต้ของประเทศไทย” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี

3. นายอัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างนิเวศพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านบุโรย ตำบาลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี

4. นายปพน มณีโชติ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่มแบบเปิดง่าย โดยใช้วิธีการปรุด้วยเครื่องยิงเลเซอร์” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ

5. นางสาวสากีนา เคดาร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ในหนูถีบจักรที่มีอาการลำไส้ใหญ่อักเสบ” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.พิศเรศ คุ่ยต่วน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

PSU x SME-D Bank Innovation Bazaar Vol.2 ภายใต้แนวคิด #BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืน
10/08/63

EP.3 สินเชื่อดีนวัตกรรมโดนกับ SME D BANK
10/08/63

Live : EP.2 SMEsกับการเข้าถึงบริการนวัตกรรม
10/08/63