แนวคิดที่มา

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหาร สามารถใช้ได้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อทอด ไส้กรอก หรือซุปก้อนที่มีเนื้อหมูผสมเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ที่ระดับต่ำสุด เนื้อหมูต่อองค์ประกอบอื่นในอาหาร 1/5000 โดยน้ำหนัก และสามารถตรวจสอบเนื้อที่ผ่านกระบวนการปรุงมาแล้ว เช่น เนื้อหมูทอดหรือซุปก้อนที่มีเนื้อสุกรปนเปื้อนน้อย

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • สามารถใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนของเนื้อสุกรในปริมาณที่น้อย
 • ใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็วและมีความจำเพาะ
 • ใช้ได้ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • กลุ่มโรงงานที่ผลิตอาหารฮาลาล
 • ห้องปฏิบัติการที่รับทดสอบหาการปนเปื้อนของสุกรในอาหาร
 • ประชาชนที่ไม่รับประทานเนื้อสุกร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • กลุ่มโรงงานที่ผลิตอาหารฮาลาล
 • ห้องปฏิบัติการที่รับทดสอบหาการปนเปื้อนของสุกรในอาหาร
 • ประชาชนที่ไม่รับประทานเนื้อสุกร

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตชุดทดสอบ

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • อนุญาตใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

นางพจชนาถ พัทบุรี
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
นายอุทัย ไทยเจริญ
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ