แนวคิดที่มา

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • สามารถส่วนประกอบ/ส่วนผสมในอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารเช้าชนิดชงดื่ม

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ
 • ใช้แป้งกล้วยน้ำว้าดิบ 100% ที่ปราศจากกลูเตน
 • ไม่มีการเติมองค์ประกอบประเภทไขมันในสูตรการผลิต
 • มีปริมาณแคลอรีน้อยเพียง 60 กิโลแคลอรีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ 1 แท่ง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ปศุสัตว์ การประมงและการเพาะเลี้ยง แหล่งชุมชนและบ้านเรือน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ปศุสัตว์ การประมงและการเพาะเลี้ยง แหล่งชุมชนและบ้านเรือน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผลิตอาหาร
 • อุตสากรรมผลิตวัตถุดิบทำเบเกอรี่ ประเภท แป้งทำขนม

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • อนุญาตใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี
คณะการแพทย์แผนไทย
ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
คณะการแพทย์แผนไทยแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ