แนวคิดที่มา

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • สร้างทางเลือกการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
 • การเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร
 • นำผลผลิตไรแดงไปใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ หรือปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง
 • ช่วยให้ลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
 • ผลพลอยได้จากกระบวนการคือไรแดง สามารถนำไปจำหน่ายเชิงณิชย์ หรือเป็นอาหารสัตว์น้ำได้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ปศุสัตว์ การประมงและการเพาะเลี้ยง แหล่งชุมชนและบ้านเรือน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ปศุสัตว์ การประมงและการเพาะเลี้ยง แหล่งชุมชนและบ้านเรือน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการที่จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียให้โรงงานอุตสาหกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • บริษัทรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ