แนวคิดที่มา

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • สามารถนำสารสกัดมาใช้เตรียมยาและเครื่องสำอาง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการระเหยตัวทำละลายออก ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต ตัวอย่างเช่น ได้นำสารสกัดดังกล่าวมาใช้เตรียมยาในรูปแบบยาเจลเพื่อใช้สำหรับรักษาแผลอักเสบในช่องปาก และครีมรักษาสิว โดยยาที่เตรียมได้มีความเข้มข้นของสารแอลฟา-แมงโกสติน เท่ากับ 0.1% w/w และสามารถควบคุมคุณภาพของยาให้มีสารออกฤทธิ์แอลฟา-แมงโกสติน ในปริมาณคงที่เหมือนกันทุกครั้งที่ผลิตยา

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • ใช้วิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(greenextraction) ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา ปลอดภัย ลดต้นทุนในการผลิต และเป็นวิธีการที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลก
 • สารสกัดที่ได้มีลักษณะสีเหลือง เหมาะกับการนำไปใช้ในการเตรียมตำรับยาใช้ภายนอก
 • สามารถวิเคราะห์ปริมาณสารแอลฟา-แมงโกสตินได้ด้วยวิธีHPLC จึงสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ทุกครั้งที่ผลิต
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรม Brussels Innova Expo 2015 ประเทศ เบลเยียมและ Special Award “This is a Good Idea in 2015” จาก Taiwan Prominent Inventor Association ประเทศไต้หวัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
 • อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
 • อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • กลุ่มนักลงทุนด้านยาและเครื่องสำอาง
 • กลุ่มนักลงทุนด้านสารสกัดสมุนไพร

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • บริษัทรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คณะเภสัชศาสตร์
ดร.ภญ.กุลนิธี บุญดีสมโชค
องค์การเภสัชกรรมแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ