แนวคิดที่มา


การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
 • ใช้ทดสอบการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารปลาเช่นกุ้ง ผัก ผลไม้

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
 • สามารถทดสอบหาฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลินในอาหารได้
 • สามารถบอกปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลินได้โดยการเปรียบเทียบความเข้มของผลิตภัณฑ์สีกับแถบสีมาตรฐานหรือการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล
 • ใช้ง่าย โดยการเติมน้ำแช่อาหารลงในชุดทดสอบและเขย่า
 • รวดเร็ว โดยทราบผลทันที และจะให้ผลการทดสอบชัดเจนภายหลังการทดสอบเพียง 3 นาที
 • มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก
 • ปลอดภัย เพราะไม่ต้องสัมผัสสารเคมี ไม่มีกระบวนการหยดน้ำยาเคมีหรือผสมน้ำยาเคมี ระหว่างการทดสอบ
 • มีอายุการใช้งานนาน (1 ปี) เมื่อเก็บในตู้เย็น
 • มีราคาประหยัดกว่าชุดทดสอบที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมผลิตชุดทดสอบในอุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมผลิตชุดทดสอบในอุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมผลิตชุดทดสอบในอุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมอาหาร

ความร่วมมือที่เสาะหา
 • อนุญาตใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ
 • ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการอนุญาตใช้สิทธิ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิราม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแชร์เรื่องราว
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ