EP.1 BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืน
EP.2 SMEsกับการเข้าถึงบริการนวัตกรรม
EP.3 สินเชื่อดีนวัตกรรมโดนกับ SME D BANK
พื้นที่ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดธุรกิจจากนวัตกรรมใหม่
ข่าว PSU iNNO BAZAAR

บริการงานวิจัย
อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีบุคลากรวิจัยทรัพยากรวิจัย และกิจกรรมวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานวิจัยของ ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์
จุดเริ่มต้นสุดยอดนวัตกรรมของ PSU จุดเริ่มต้นสุดยอดนวัตกรรมของ PSU

พื้นที่สำหรับทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่สำหรับทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์